Poniższe wykresy pokazują udział poszczególnych źródeł emisji w średniorocznych stężeniach pyłu zawieszonego (o większej średnicy - PM10 oraz o mniejszej średnicy PM2,5), rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu. Wyliczenia pochodzą z analizy opracowanej przez firmę Atmoterm dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Jak widać główną przczyną zanieczyszczenia pyłem zawieszonym są piece na paliwa stałe (a więc głównie węgiel i drewno) działające na terenie Krakowa. W przypadku pyłów o większej średnicy to aż 42% (34% w przypadku pyłów o średnicy mniejszej). Piece na paliwa stałe odpowiadają za aż 68% zanieczyszczenia rakotwórczym benzo[a]pirenem.

W przypadku zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu bardzo dużą rolę odgrywa ruch samochodowy. Dokłada się on również do zanieczyszczenia pyłem zawieszonym.

 

Źródło: Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (projekt, grudzień 2012)